Úřední deska

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna - požadavky 

Elektronická adresa podatelny:  info@gymla.cz

Elektronická adresa podatelny je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Gymnáziu Lanškroun a prostřednictvím e-podatelny je možné zaslat jakékoliv podání nebo dotaz.

Podatelna přijímá i elektronická podání na datových nosičích (CD, DVD a USB FLASH), a to na adrese:

Gymnázium Lanškroun

nám. J. M. Marků 113

Lanškroun - Vnitřní Město

563 01  Lanškroun

V úředních hodinách: Po – Čt 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 hod

 Pá 8.00 – 11.00 12.00 – 14.30 hod

Nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby (tj. uznávaný elektronický podpis). Nebude-li opatřeno takovým podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, jpg, htm, html, txt, doc, docx, xls, xlsx


Příjem a zpracování elektronických podání

Jednou zprávou zasílejte pouze podání v jedné věci.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, pak musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Obdrží-li podatelna elektronické podání, potvrdí jeho přijetí obratem zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání.

Podání prochází kontrolami z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru a podob.. Neprojde-li elektronické podání některou z kontrol (např. je zjištěn škodlivý kód), není podatelnou přijato, odesílatel je vyrozuměn zprávou, kde je uveden konkrétní důvod. Pokud se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, podání nebude zpracováno.


Elektronický podpis

E-podatelna Gymnázia Lanškroun je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesílatel opatří elektronickým podpisem (kterákoliv varianta elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, která je podepsána vlastnoručně.

Datová schránka

ID schránky: njbwpnv

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Jméno : Gymnázium Lanškroun

Gymnázium Lanškroun přijímá podání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je zřízen a provozován na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

ISDS zajišťuje bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi Orgány veřejné moci (OVM) navzájem a mezi OVM na straně jedné a fyzickými nebo právnickými osobami na straně druhé.

Gymnázium Lanškroun jako Orgán veřejné moci bude vždy doručovat podání do datové schránky adresátům, kteří tuto datovou schránku vlastní. Podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Gymnázium Lanškroun

nám. J. M. Marků 113, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Lanškroun, vyhlašuje v souladu s § 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024, a to do oborů vzdělání:

79-41-K/41 gymnázium - čtyřleté studium,

79-41-K/81 gymnázium – osmileté studium.

Termíny jednotných zkoušek:

čtyřleté studium – 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024,

osmileté studium – 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024,

náhradní termíny – 29. a 30. 4. 2024.

Přihlášky:

termín odevzdání přihlášky je do do 20. 2. 2024,

potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme,

doklad o oprávněnosti pobytu u cizince 

uchazeči cizinci, pokud budou žádat o prominutí JPZ z českého jazyka a literatury, doloží tuto žádost k přihlášce,

uchazeči z Ukrajiny, pokud budou žádat o JPZ z matematiky v ukrajinském jazyce, doloží tuto žádost k přihlášce,

uchazeči z Ukrajiny mohou nahradit dokumenty o výsledcích předchozího vzdělávání čestným prohlášením, které přiloží k přihlášce.


Mgr. Jan Růžička

ředitel školy

V Lanškrouně dne 18. 1. 2024


Plný text vyhlášení a všechny potřebné dokumenty jsou k dispozici v záložce Přijímací řízení