Projekty

Digitalizujeme školu 2024

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

Učíme pro život III

Název projektu: Učíme pro život III 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002777

Období: září 2022 - srpen 2024


Operační program:  JAK 

Výzva: č. 02_22_003 s názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. 

Digitalizujeme školu 2022

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Gymnázium Lanškroun je zapojeno do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1. Řízení projektu,

2. Podpora polytechnického vzdělávání,

3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4. Rozvoj kariérového poradenství,

5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

Učíme pro život II 

Název projektu: Učíme pro život II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016321

Období: únor 2020 - květen 2022


Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání

Číslo prioritní osy:  PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Oblast podpory:  IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy


Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je realizován v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Učíme pro život 

Název projektu: Učíme pro život 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007796


Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání

Číslo prioritní osy:  PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Oblast podpory:  IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt je realizován v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Vzdělávání bez hranic

Název projektu: Vzdělávání bez hranic 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2440


Projekt je realizován v rámci výzvy 56 v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. 

V rámci projektu škola realizuje:

jazykový pobyty pro oktávu a 4 ročník (44 žáků) žáků v Anglii - Hastings

jazykový pobyt pro výběr 20 žáků v Německu - Berlín

jazykový kurz pro 1 pedagoga ve Francii - Nice

jazykový kurz pro 1 pedagoga v Anglii - Oxford

pobyt 1 pedagoga v rámci šablony shadowing na partnerské škole v Dzierżoniowie.

Vzájemným učením - cool pedagog 21. století 

Název projektu: Vzájemným učením - cool pedagog 21. století 

Zkrácený název projektu: Cool pedagog

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007

Název příjemce: Univerzita Hradec Králové


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizuje jej Univerzita Králové ve spolupráci s padesáti školami z ČR - jednou z nich je i naše škola. Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny. Projekt byl zahájen v 1. listopadu 2014 a realizace bude ukončena v září 2015.

Web projektu

Využijme ICT pro kvalitnější výuku

EU peníze středním školám - CZ.1.07/1.5.00/34.0392 

Název projektu: Využijme ICT pro kvalitnější výuku - Let"s use ICT for quality teaching

Trvání projektu: 2. května 2012 - 1. května 2014

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.


Vybrané klíčové aktivity:

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí

Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol


Výstupy:

jednodenní metodický kurz pro 8 učitelů cizích jazyků

14 denní kurz jednoho učitele cizího jazyka v zahraničí

64 odučených hodin v rámci nového předmětu Ovládání klávesnice vyučovaného v předmětu Svět práce ve třídě 2A

18 sad digitálních učebních materiálů (po 20 DUMech)

dva jednodenní kurzy finanční gramotnosti pro 10 učitelů


Členění do skupin pro klíčovou aktivitu Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

V rámci předmětu Svět práce pro třídu sekunda byla vytvořena jeho nová náplň - výuka ovládání klávesnice a psaní všemi deseti. Žáky třídy jsme rozdělili do dvou skupin, jediným kriteriem byla dostupnost počítače v domácím prostředí. Ve skupině B jsou žáci, kteří mají doma počítač k dispozici kdykoli potřebují, u nich se předpokládá rychlejší tempo výuky. Ve skupině A jsou žáci, kteří mají omezený přístup k počítači či se s ním musí dělit s ostatními členy domácnosti.


Kultura bez hranic

Kultura bez hranic - CZ.3.22/3.3.02/10.02144

Jde o společný mikroprojekt dvou partnerských středních škol (od roku 2006) - Gymnázia Lanškroun a Zespółu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie. V rámci něj se uskutečňují vzájemné výměnné pobyty žáků a učitelů, videokonference.


Partnerství škol Dzierzoniow - Lanškroun 2008/2009 - CZ.3.22/3.3.02/08.00287


Jde o společný mikroprojekt dvou partnerských středních škol (od roku 2006) " Gymnázia Lanškroun a Zespółu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie. Půjde o dvě pětidenní výměny přibližně 40 žáků a 5 učitelů (vzájemné - vždy jeden autobus) a jednu jednodenní návštěvu českých žáků a učitelů v partnerské polské škole. Obě strany mají již z dřívějška uzavřenou dohodu o spolupráci, z níž mj. vyplývá, že při obdobných návštěvách hradí vždy hostitel veškeré náklady na pobyt hostů (strava, ubytování, další výdaje - např. půjčovné a vstupné) a hosté si platí pouze provoz autobusu.