Kontakty a e-podatelna

Oficiální název:

Gymnázium Lanškroun


Adresa:

nám. J. M. Marků 113

Lanškroun - Vnitřní Město

563 01 Lanškroun


Telefon:

(+420) 465 32 10 70


E-mail:

info[zavinac]gymla.cz

Ředitel školy:

Mgr. Jan Růžička 


Zástupkyně ředitele:

Mgr. Petra Kryšpínová


Studijní obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)


IČ, IZ:  49314653, 049314653


ID datové schránky: njbwpnv 

Právní forma:

příspěvková organizace zřízená krajem


Zřizovací listina:

Č.j.: KrÚ 3094/2014/56 OŠK ze dne 19. 12. 2013


Název, sídlo, IČO zřizovatele:

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 53211 Pardubice 

IČO: 70 892 822


Provozní doba podatelny:

Pondělí až čtvrtek      8:00 - 11:00    12:00 - 16:00

Pátek                            8:00 - 11:00    12:00 - 14:30

Elektronická podatelna - požadavky

Elektronická adresa podatelny:  info@gymla.cz

Elektronická adresa podatelny je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Gymnáziu Lanškroun a prostřednictvím e-podatelny je možné zaslat jakékoliv podání nebo dotaz.

Podatelna přijímá i elektronická podání na datových nosičích (CD, DVD a USB FLASH), a to na adrese:

Gymnázium Lanškroun

nám. J. M. Marků 113

Lanškroun - Vnitřní Město

563 01  Lanškroun

V úředních hodinách: Po – Čt   8.00 – 11.00  12.00 – 16.00 hod

                                       Pá           8.00 – 11.00  12.00 – 14.30 hod

 

Nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby (tj. uznávaný elektronický podpis). Nebude-li opatřeno takovým podpisem, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, jpg, htm, html, txt, doc, docx, xls, xlsx

Příjem a zpracování elektronických podání

Jednou zprávou zasílejte pouze podání v jedné věci.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, pak musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Obdrží-li podatelna elektronické podání, potvrdí jeho přijetí obratem zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání.

Podání prochází kontrolami z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru a podob.. Neprojde-li elektronické podání některou z kontrol (např. je zjištěn škodlivý kód), není podatelnou přijato, odesílatel je vyrozuměn zprávou, kde je uveden konkrétní důvod. Pokud se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, podání nebude zpracováno.

Elektronický podpis

E-podatelna Gymnázia Lanškroun je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesílatel opatří elektronickým podpisem (kterákoliv varianta elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, která je podepsána vlastnoručně.

Datová schránka (ISDS)

ID schránky:       njbwpnv

Typ schránky:    Orgán veřejné moci

Jméno :            Gymnázium Lanškroun

Gymnázium Lanškroun přijímá podání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je zřízen a provozován na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

ISDS zajišťuje bezpečnou a průkaznou elektronickou komunikaci mezi Orgány veřejné moci (OVM) navzájem a mezi OVM na straně jedné a fyzickými nebo právnickými osobami na straně druhé.

Gymnázium Lanškroun jako Orgán veřejné moci bude vždy doručovat podání do datové schránky adresátům, kteří tuto datovou schránku vlastní. Podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.