Školní vzdělávací plán

Charakteristika ŠVP Gymnázia Lanškroun

VŠICHNI NA JEDNOM JEVIŠTI SVĚTA STOJÍME, A COKOLIV SE TU KONÁ, VŠECH SE TÝČE.

J. A. Komenský

Hlavní rysy dvou nabízených vzdělávacích programů

Účelné rozložení základního – společného – učiva do nižších ročníků studia

Velká možnost profilace studia podle zájmů a zaměření žáka

Rozumné zastoupení všech forem výuky

Škola umožní všem žákům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole.

Charakteristika ŠVP

ŠVP je zpracován podle RVP GV a vyhovuje všem jejich požadavkům.

Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy.

Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků.

Prvním cizím jazykem je jazyk anglický

Další cizí jazyk si žák volí z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla jazyk německý a jazyk ruský. Výuka jazyka je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců, změna v průběhu studia není možná.

Je zachována klasická nabídka předmětů – bez integrace, je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech.

ŠVP poskytuje žákům nabídku aktivit pro volný čas.

Dokumenty ŠVP

Učební plány pro osmileté a čtyřleté studium najdete níže.

Úplné znění školních vzdělávacích programů je k nahlédnutí ve škole.