Maturitní zkoušky

Termíny zkoušek

Časový rozvrh konání zkoušek škola zveřejní po stanovení termínů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Nejzazší termín podání přihlášky ředitelce školy 1. prosince 2023

Nejzazší termín pro odevzdání seznamu min. 20 vybraných děl ke zkoušce z českého jazyka a literatury 31. března 2024

Nejzazší termín pro odevzdání maturitní práce z informatiky 31. března 2024


Písemné práce z českého jazyka, cizích jazyků a zeměpisu 2. - 4. dubna 2024

Didaktické testy společné části MZ 2. až 7. května 2024

Ústní zkoušky MZ 20. až 22. května 2024

Společná část MZ

Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky

Český jazyk a literatura – didaktický test

Cizí jazyk nebo matematika – didaktický test


Společná část maturitní zkoušky - maximálně 2 nepovinné zkoušky z předmětu

Matematika rozšiřující – didaktický test

Cizí jazyk (pokud si žák nevybral tento jazyk jako povinnou zkoušku)

Matematika (pokud si ji žák nevybral jako povinnou zkoušku)


Aktuální podoba maturit

Katalogy požadavků společné části MZ

Profilová část MZ

Profilová část maturitní zkoušky

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury – písemná práce a ústní zkouška, z cizího jazyka, pokud z něho žák konal didaktický test – písemná práce a ústní zkouška, dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek. Zkoušky v profilové části se konají kombinací forem – maturitní práce a ústní zkouška z předmětu Informatika, písemná zkouška a ústní zkouška z předmětu Zeměpis. Ostatní zkoušky jsou ústní. Pokud žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí místo cizího jazyka matematiku, je povinen vykonat zkoušku z cizího jazyka v profilové části, i ta se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.

Nabídka pro povinné předměty profilové části maturitní zkoušky:

Cizí jazyk (anglický, německý, ruský)

Základy společenských věd

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Informatika

Fyzika

Chemie

Biologie

Deskriptivní geometrie

Nabídka pro nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky:

Nabídka předmětů je shodná s nabídkou předmětů pro povinnou profilovou zkoušku

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené RVP daného oboru vzdělání – tj. minimálně úroveň B2.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odst. 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní MŠMT nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.