Školská rada

Zvolení členové pro období 2024 - 2027

Mgr. Markéta Linková  (jmenována zřizovatelem)

MUDr. Tereza Marková  (zvolena za zástupce žáků a zákonných zástupců žáků)

Bohdana Najmanová  (zvolena za zástupce pedagogického sboru)


V pondělí 22. 4. 2024 na Gymnáziu Lanškroun proběhly volby do školské rady.  Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byla zvolena MUDr. Tereza Marková. Za pedagogické pracovníky školy byla zvolena Bohdana Najmanová.

Informace o školské radě

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.

Pro Gymnázium Lanškroun stanovila Rada Pardubického kraje počet členů školní rady na 3.