Školská rada

Zvolení členové :

  • Bc. Petra Brejšová  (jmenována zřizovatelem)
  • Zdeněk Brejša  (zvolen za zástupce žáků a zákonných zástupců žáků)
  • Bohdana Najmanová  (zvolen za zástupce pedagogického sboru)

Informace o školské radě :

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady :

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.

Pro Gymnázium Lanškroun stanovila Rada Pardubického kraje počet členů školní rady na 3. 


V pondělí 24. listopadu 2014 na Gymnáziu Lanškroun proběhly volby do školské rady -zákonní zástupci žáků a zletilí žáci volili jednoho člena, svého zástupce do tříčlenné rady školy. Stal se jím žák čtvrtého ročníku Lukáš Nečas. Jako náhradníci byli dále zvoleni (v tomto pořadí) Vítek Tomeš a Zdeněk Brejša. V současné době je členem za zástupce žáků Zdeněk Brejša, stal  se jím poté, co Lukáš Nečas a Vítek Tomeš ukončili svá studia na Gymnáziu Lanškroun.

Také učitelé již mají zvoleného svého zástupce, stala se jím Bohdana Najmanová. Třetího člena rady školy do konce roku jmenuje zřizovatel - Krajský úřad Pardubického kraje.