Školní projekty

Projekty realizované s podporou EU


Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)
Gymnázium lanškroun je zapojeno do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
1. Řízení projektu,
2. Podpora polytechnického vzdělávání,
3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
4. Rozvoj kariérového poradenství,
5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.Název projektu: Učíme pro život II 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016321
Období: únor 2020 - květen 2022

Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání
Číslo prioritní osy:  PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory:  IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je realizován v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ II v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Název projektu: Učíme pro život 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007796


Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání
Číslo prioritní osy:  PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory:  IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Projekt je realizován v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Název projektu: Vzdělávání bez hranic 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2440

Projekt je realizován v rámci výzvy 56 v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. 
V rámci projektu škola realizuje:
jazykový pobyty pro oktávu a 4 ročník (44 žáků) žáků v Anglii - Hastings
jazykový pobyt pro výběr 20 žáků v Německu - Berlín
jazykový kurz pro 1 pedagoga ve Francii - Nice
jazykový kurz pro 1 pedagoga v Anglii - Oxford
pobyt 1 pedagoga v rámci šablony shadowing na partnerské škole v Dzierżoniowie.Název projektu: Vzájemným učením - cool pedagog 21. století 
Zkrácený název projektu: Cool pedagog
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007
Název příjemce: Univerzita Hradec Králové

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a realizuje jej Univerzita Králové ve spolupráci s padesáti školami z ČR - jednou z nich je i naše škola. Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny. Projekt byl zahájen v 1. listopadu 2014 a realizace bude ukončena v září 2015.EU peníze středním školám - CZ.1.07/1.5.00/34.0392 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.Kultura bez hranic - CZ.3.22/3.3.02/10.02144

Jde o společný mikroprojekt dvou partnerských středních škol (od roku 2006) - Gymnázia Lanškroun a Zespółu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie. V rámci něj se uskutečňují vzájemné výměnné pobyty žáků a učitelů, videokonference.

Partnerství škol Dzierzoniow - Lanškroun 2008/2009 - CZ.3.22/3.3.02/08.00287

Jde o společný mikroprojekt dvou partnerských středních škol (od roku 2006) " Gymnázia Lanškroun a Zespółu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie. Půjde o dvě pětidenní výměny přibližně 40 žáků a 5 učitelů (vzájemné - vždy jeden autobus) a jednu jednodenní návštěvu českých žáků a učitelů v partnerské polské škole. Obě strany mají již z dřívějška uzavřenou dohodu o spolupráci, z níž mj. vyplývá, že při obdobných návštěvách hradí vždy hostitel veškeré náklady na pobyt hostů (strava, ubytování, další výdaje - např. půjčovné a vstupné) a hosté si platí pouze provoz autobusu.