Aktuality‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, obor 79-41-K/81 Gymnázium (8-leté)

přidáno: 16. 6. 2020 3:54, autor: Tomáš Krisl

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2020/2021.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. 

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky žádost o nové rozhodnutí. V příloze naleznete vzor žádosti o nové rozhodnutí. 

Podávat žádost o nové rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 30 bodů.

Datum zveřejnění výsledků:  16. 6. 2020


Výsledková listina – osmileté gymnázium (79-41-K/81)

           Přijatí žáci

KódBody
827112
803102
81999
83799
80998
80694
80193
81290
80290
83489
80585
82085
82683
82877
82577
82975
81474
81874
81374
81073
82172
84472
84569
81768
82366
80762
81160
81559
84358
83555

Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Zájemce o studium na naší škole žádáme o vyplnění  tohoto dotazníku (klikněte pro otevření).
ĉ
Tomáš Krisl,
16. 6. 2020 3:54
ĉ
Tomáš Krisl,
16. 6. 2020 3:54
Comments