Aktuality‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté)

přidáno: 15. 6. 2020 3:45, autor: Tomáš Krisl

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2020/2021.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů.

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy žádost o nové rozhodnutí. V příloze naleznete vzor žádosti o nové rozhodnutí. 

Podávat žádost o nové rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 35 bodů.

Datum zveřejnění výsledků:  15. 6. 2020


Výsledková listina – čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)

           Přijatí žáci

KódBody
407144
420142
422140
443139
436135
415135
419131
437131
401130
439129
424128
418126
414120
423120
440117
427117
405116
404115
410114
411114
435114
408112
429109
428108
406107
421107
430106
434105
438105
416100

Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Zájemce o studium na naší škole žádáme o vyplnění  tohoto dotazníku (klikněte pro otevření).
ĉ
Tomáš Krisl,
15. 6. 2020 3:45
ĉ
Tomáš Krisl,
15. 6. 2020 3:45
Comments