Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - osmileté studium

přidáno: 19. 5. 2021 3:14, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 10. 6. 2021 1:18 uživatelem Dagmar Flídrová ]

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, obor 79-41-K/81 Gymnázium

 V přiložené tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2020/2021.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

 Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů.

 Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu do 10 pracovních dnů   od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky odvolání proti rozhodnutí.

Podávat žádost o odvolání proti rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole přijímacího řízení je vykonání přijímací zkoušky.


 Datum zveřejnění výsledků:  19. 5. 2021Comments