Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, obor 79-41-K/81 Gymnázium (8-leté)

přidáno: 27. 4. 2018 5:03, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 31. 5. 2018 1:13 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2018/2019.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespo
ň 30 bodů.

 

Datum zveřejnění výsledků:  27. 4. 2018


Výsledková listina – osmileté gymnázium (79-41-K/81)

                    Přijatí žáci

Kód                                                    Body

---------------------------------------------------------------------------------------------

835                                                                       100

850                                                                         98

815                                                                         97

831                                                                         95

832                                                                         94

826                                                                         91

838                                                                         89

819                                                                         81

812                                                                         80

825                                                                         79

842                                                                         79   

816                                                                         78

802                                                                         77

856                                                                         75

854                                                                         75

803                                                                         74

861                                                                         73

840                                                                         71

821                                                                         68

814                                                                         68

805                                                                         67

834                                                                         67

804                                                                         67

841                                                                         67

827                                                                         66

833                                                                         66

824                                                                         65

848                                                                         64

846                                                                         63


Podrobnější hodnocení včetně nepřijatých uchazečů naleznete v této tabulce (klikněte pro otevření).

Comments