Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, obor 79-41-K/81 Gymnázium

přidáno: 28. 4. 2017 4:56, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 15. 5. 2017 23:31 uživatelem Web Admin ]
V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2017/2018. 

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě.
Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do primy přijímáno 30 uchazečů.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespoň 30 bodů.

Datum zveřejnění výsledků: 28. 4. 2017

Výsledková listina – osmileté gymnázium (79-41-K/81)

Přijatí žáci

Kód                                                            Body

---------------------------------------------------------------------------------------------

822                                                                       104

827                                                                       101

805                                                                       97

825                                                                       91

808                                                                       84

811                                                                       82

834                                                                       79

835                                                                       78

829                                                                       78

814                                                                       78

812                                                                       77

802                                                                       76

821                                                                       75

817                                                                       74

801                                                                       72

832                                                                       72

813                                                                       70

816                                                                       69

819                                                                       68

807                                                                       65

831                                                                       65

815                                                                       63

833                                                                       62

820                                                                       62

830                                                                       62

810                                                                       61

803                                                                       59

828                                                                       58

Comments