Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, obor 79-41-K/41 Gymnázium

přidáno: 28. 4. 2017 5:07, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 15. 5. 2017 23:31 uživatelem Web Admin ]
V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113, pro školní rok 2017/2018.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě.
Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů. Všichni uchazeči obdrží vyrozumění o výsledku přijímacího řízení (součástí dopisu jsou další informace).

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.
Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je bodový zisk z jednotných testů alespoň 35 bodů.

Datum zveřejnění výsledků: 28. 4. 2017


Výsledková listina – čtyřleté gymnázium (79-41-K/41)

Přijatí žáci

Kód                                                            Body

---------------------------------------------------------------------------------------------

416                                                                       149

411                                                                       143

408                                                                       142

425                                                                       140

421                                                                       139

401                                                                       138

413                                                                       134

404                                                                       133

402                                                                       132

423                                                                       132

432                                                                       129

410                                                                       126

417                                                                       126

422                                                                       124

407                                                                       120

427                                                                       119

428                                                                       118

420                                                                       106

426                                                                       101

409                                                                       101

403                                                                       98

424                                                                       98

418                                                                       97

412                                                                       94

419                                                                       93

431                                                                       93

414                                                                       91

405                                                                       89

435                                                                       86

 

 

 

Comments