Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky 2. kola přijímacího řízení čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022

přidáno: 9. 6. 2021 2:50, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 23. 6. 2021 2:12 uživatelem Dagmar Flídrová ]

V následující tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun, pro školní rok 2021/2022.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v informačním dopise.

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

 Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání.

 Podávat odvolání je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Základní podmínkou pro přijetí ve druhém kole je vykonání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

Datum zveřejnění výsledků:  9. 6. 2021. 

Comments