Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium

přidáno: 19. 5. 2021 3:14, autor: Tomáš Krisl   [ Aktualizováno 10. 6. 2021 1:18 uživatelem Dagmar Flídrová ]
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, obor 79-41-K/41 Gymnázium

V připojené tabulce najdete seznam přijatých uchazečů o studium na Gymnáziu Lanškroun pro školní rok 2021/2022.

Dle § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam přijatých žáků s výsledkem řízení u každého uchazeče v anonymizované podobě. 

Uchazeči jsou uváděni pod svým kódem, který je uveden v pozvánce k vykonání testů.

Přijatí uchazeči musí v případě, že chtějí nastoupit ke studiu, do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat ředitelství školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a v případě, že byl přijat v prvním kole přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 (přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (přijímání ke vzdělávání v konzervatoři).

Na základě kritérií přijímacího řízení bude do 1. ročníku přijímáno 30 uchazečů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za doručená.

Nepřijatým uchazečům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí s poučením, že mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitelky školy odvolání proti rozhodnutí.  

Podávat žádost o odvolání proti rozhodnutí je bezpředmětné v případě, že uchazeč nesplnil základní podmínku pro přijetí.

Základní podmínkou pro přijetí v prvním kole je vykonání jednotné přijímací zkoušky

 

Datum zveřejnění výsledků:  19. 5. 2020Comments