Aktuality‎ > ‎Archív aktualit‎ > ‎

Volby do školské rady 24. 11. 2014

přidáno: 8. 10. 2014 1:34, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 25. 11. 2014 3:35 ]
Ředitelka Gymnázia Lanškroun vyhlašuje v souladu s §167 zák. č. 561/2004 termín voleb do školské rady. Třetinu školské rady (tj. 1 člena) volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, a to

v pondělí 24. 11. 2014 od 14:30 do 16:30


Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Školská rada


- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
-schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává návrh na odvolání ředitele
- podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel.

Pro Gymnázium Lanškroun stanovila Rada Pardubického kraje počet členů školské rady na 3. Třetinu (tj. 1 člena) volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.
Comments