Aktuality


Důležité upozornění - přijímací zkoušky

přidáno: 28. 5. 2020 23:32, autor: Dagmar Flídrová

Přijímací zkoušky se konají: 
8. 6. 2020 od 8.00 hodin pro obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium
9. 6. 2020 od 8.00 hodin pro obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

Uchazeč předloží před vstupem do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsané zákonným zástupcem.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

RNDr. Věra Šverclová
ředitelka školy

V Lanškrouně 29. 5. 2020

Hodnocení profilové maturitní zkoušky 2019-2020

přidáno: 26. 5. 2020 5:02, autor: Dagmar Flídrová

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
a) 1 — výborný,
b) 2 — chvalitebný,
c) 3 — dobrý,
d) 4 — dostatečný,
e) 5 — nedostatečný.
Pokud žák zkoušku nebo dílčí zkoušku nekonal, uvádí se v protokolech u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nekonal(a)".
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky. Pokud se písemná zkouška koná před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.
Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm podle klasifikační stupnice písm. a) až d).

Protokol o seznámení maturitní komise s hodnocením zkoušek profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020 je v příloze tohoto článku.

Podrobnosti k přijímacím zkouškám

přidáno: 19. 5. 2020 3:53, autor: Dagmar Flídrová

V příloze Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019-2020 najdete podrobnosti o: 

    Vyhlášení termínů přijímací zkoušky

    Místo konání přijímací zkoušky

    Zaslání pozvánek k přijímací zkoušce

    Průběh přijímací zkoušky

    Vyhodnocení přijímací zkoušky

    Odevzdání zápisového lístku

    Podání žádosti o nové rozhodnutí

    Náhradní termín

    Další kola přijímacího řízení

    Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek 2019/2020

    Vstup do budovy školy


K článku také přikládáme čestné prohlášení, vyplněné jej žáci odevzdají při vstupu do budovy. Bez čestného prohlášeni nebudou uchazeči do budovy vpuštěni.

Třetí přílohou je vzor žádosti o nové rozhodnutí, kterou uchazeč uplatní v případě podání žádosti o nové rozhodnutí, které pro tento školní rok nahrazuje odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Termíny maturitních zkoušek

přidáno: 13. 5. 2020 8:26, autor: Dagmar Flídrová

MŠMT stanovilo časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+, a to na období od 1. do 3. června 2020. V jarním zkušebním období se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce


Termíny přijímacích zkoušek

přidáno: 11. 5. 2020 8:10, autor: Dagmar Flídrová   [ aktualizováno 13. 5. 2020 8:18 ]


Jednotné přijímací zkoušky v tomto školním roce (2019/2020) proběhnou následovně:

Čtyřleté obory (do prvního ročníku) – 8. června

Víceletá gymnázia (do primy) – 9. června

V důsledku mimořádných opatření se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn:

Místo dvou termínů mají uchazeči termín pouze jeden, zkoušku budou uchazeči konat ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí.

V případě didaktického testu z českého jazyka a literatury se vymezený čas prodlouží o deset minut (z 60 na 70 minut) a na řešení testu z matematiky budou mít uchazeči patnáct minut navíc (dojde tedy k navýšení času ze 70 na 85 minut).


Došlo ke zkrácení doby vyhodnocení testů, školy obdrží od CERMATu výsledky didaktických testů 7. den po konání zkoušky. Ředitel školy tyto výsledky zpřístupní uchazečům následující den. 

Další podrobnosti a podpůrné materiály k přípravě najdete na webu prijimacky.cermat.cz.

Žádost o ošetřovné

přidáno: 25. 3. 2020 0:09, autor: Dagmar Flídrová

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy pro žáky mladší 13 let budeme
vystavovat po zaslání potřebných údajů (jméno, RČ, třída) na e-mail info@gymla.cz

Potvrzení vám bude zpět zasláno elektronicky.

Storno zájezdu do Skotska

přidáno: 19. 3. 2020 5:10, autor: Dagmar Flídrová

Milí účastníci zájezdu do Skotska,

na základě omezení nařízené Vládou České republiky, z důvodu šíření nákazy koronavirem, jsme požádali agenturu CK Royal o storno zájezdu do Skotska a odsouhlasili jsme storno poplatek ve výši 300 Kč, který bude všem účastníkům ze zaplacené zálohy strhnut automaticky. Zkontrolujte si, zda vám byla částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána záloha na zájezd.

Věříme, že se nám podaří v budoucnu stejný zájezd uskutečnit.

Všem přeji hodně sil a zdraví v této nejisté době.

Za učitele anglického jazyka
Renata Langerová

Výuka dočasně zrušena

přidáno: 10. 3. 2020 3:06, autor: Jan Růžička

Gymnázium Lanškroun v návaznosti na rozhodnutí Vlády České republiky v souvislosti s opatřeními souvisejícími se šířením infekce koronavirem ruší do odvolání výuku od středy 11. 3. 2020.

Žáci nemají nárok na dotovaný oběd, který jim je tímto od středy 11. 3. 2020 hromadně odhlášen na dobu (prozatím) 14 dní.

Sledujte další informace na našich stránkách, budeme je průběžně aktualizovat dle vývoje situace.


RNDr. Věra Šverclová
ředitelka školy
Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020 - 2021

přidáno: 21. 1. 2020 23:53, autor: Dagmar FlídrováKriteria přijímacího řízení pro:

NÁBOR Ren-dó Jiu-Jitsu

přidáno: 17. 9. 2019 3:31, autor: Dagmar Flídrová

Přijďte si zacvičit na náš trénink do tělocvičny gymnázia:
pondělí od 17:00
pátek od 15:00
Pro širokou veřejnost od 12 let.


1-10 of 14